Monika Keiler-Krug

Monika Keiler-Krug

o.T., ca. 60×60×60cm³, Gips auf Draht

Monika Keiler-Krug

o.T., ca. 60×60×60cm³, Gips auf Draht